หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 
         
  สำนักงานปลัด รับผิดชอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับราชการทั่วไป และราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการอื่นให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 11 งาน ดังนี้
  ผ่ายบริหารทั่วไป
  งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ แบ่งออกเป็น 6 งาน คือ
 
งานสารบรรณ
งานบริหารทั่วไป
 
งานอำนวยการและประสานงาน
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 
งานตรวจสอบภายใน
งานดูและอาคารสถานที่
  งานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ
 
งานการเจ้าหน้าที่
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
งานสวัสดิการ
งานพัฒนาบุคลากร
 
งานทะเบียนประวัติ    
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนป้องกันสาธารณภัย การบรรเทา ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การช่วยเหลืออุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ และอำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานอำนวยการ
งานป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบภัย
 
งานช่วยเหลือและบริการประชาชนในกิจการ สาธารณะประโยชน์
งานกู้ภัย
  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประสานงาน การประชุมสภา การติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานธุรการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
งานอำนวยการและประสานงาน
งานติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานกฎหมายและคดี รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีความขององค์การบริหารส่วนตำบล การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย งานข้อบัญญัติระเบียบต่างๆ แบ่งออกเป็น 7 งาน คือ
 
งานกฎหมายและคดี
งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานนิติกรรมและสัญญา
 
งานดูแลรักษาทรัพย์สินราชการและที่สาธารณะ
งานคดีและศาลปกครอง
 
งานเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน    
  งานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร และงานส่งเสริมการปศุสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมการปศุสัตว์
  งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็ง การพัฒนากลุ่มอาชีพ กิจการศูนย์เยาวชน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 
งานศูนย์เยาวชน    
  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห์
 
งานพัฒนา เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส    
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผนรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน จัดทำแผนพัฒนาตำบล ประมวลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
งานวิชาการและแผนงาน
งานสารสนเทศ
  งานงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานวางแผนงบประมาณ
งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งานตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    
  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานประชาสัมพันธ์