หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 
         
  กองคลังรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและงานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย ดั้งนี้
  ฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานการเงินรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเงิน การตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานการเงิน
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชีรับผิดชอบเกี่ยวกับการงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การตรวจสอบหลักฐาน แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียงต่าง ๆ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และรายได้อื่นของตำบล แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารทะเบียนทรัพย์สินและงานจัดหาพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานจัดหาพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สิน
 
งานแผนที่ภาษี
งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์