หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 
         
  กองช่าง รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง การสำรวจ จัดทำผังการใช้พื้นที่และประสานงานเกี่ยวกับงานผังเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
  ฝ่ายการโยธา
  งานก่อสร้างรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ การควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝายทดน้ำ
 
งานข้อมูลก่อสร้าง    
  งานออกแบบและควบคุมอาหารรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานออกแบบและควบคุมอาคารงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 งานคือ
 
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 
งานออกแบบและบริการข้อมูล    
  งานผังเมืองรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ การจัดทำ การวางผังใช้พื้นที่และควบคุมประสานงานทางผังเมือง แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
 
งานควบคุมทางผังเมือง    
  ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
  งานประสานสาธารณูปโภครับผิดชอบเกี่ยวกับ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะ งานตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ งานให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น งานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ ให้กับประชาชน แบ่งออกเป็น 19 งาน คือ
 
งานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะ
งานซ่อมแซมท่อประปา และมาตรวัดน้ำที่ชำรุดหรือคลาดเคลื่อน
 
งานจัดและตกแต่งสถานที่
งานให้บริการและจัดการน้ำสะอาดกับประชาชน
 
งานสำรวจพื้นที่การก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน
งานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
 
งานติดตั้งท่อประปาและมาตรวัดน้ำประปา
งานตรวจแก้ไขปรับปรุงระบบประปา
 
งานสำรวจและจัดทำแผนผังต่อท่อประปา
งานคำนวณปริมาณน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
 
งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำดื่ม ท่อน้ำ
งานจัดทำข้อมูล สถิติ ระบบประปา
 
งานจัดทำแผนและตรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะ
งานตรวจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน
 
งานควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อย และซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
งานทะเบียนและงานจัดเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ    
  งานระบายน้ำรับผิดชอบเกี่ยวกับสำรวจและประมาณราคาท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลองระบายน้ำ แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ
 
งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
งานสำรวจและประมาณราคาท่อระบายน้ำ
 
งานควบคุมและตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ
งานควบคุมและตรวจสอบการขุดลอกคลองระบายน้ำ
 
งานสำรวจและประมาณราคาการขุดลอกคลองระบายน้ำ