หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 
         
  กองสาธารณสุข รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การรักษาความสะอาด การดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน งานกองทุนหลักประกันสุข
  ผ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สุขภาพประชาชน การป้องกันการเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
งานรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่
 
งานรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ    
  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
งานควบคุมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานรณรงค์ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ งานสุขาภิบาลทั่วไป แบ่ง 4 งาน คือ
 
งานสุขาภิบาลทั่วไป
งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 
งานสุขาภิบาลโรงงาน
งานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานอนามัยชุมชน
งานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 
งานป้องกันสิ่งเสพติด
งานส่งเสริมกิจการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  งานรักษาความสะอาดรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบ่งออกเป็น คือ
 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานป้องกันและกำจัดน้ำเสีย
 
งานรักษาความสะอาด