หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 
         
  กองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษา การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชน ส่งเสริมกาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม งานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย รวม 4 งาน คือ
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  งานการศึกษาปฐมวัยรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ
 
งานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
 
งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 
งานติดตามและประเมินผล    
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
งานส่งเสริมสภาวัฒนธรรม
งานสนับสนุนสถานศึกษา
  งานกีฬาและนันทนาการรับผิดชอบเกี่ยวกับ การกีฬา กิจกรรมนันทนาการ งานสวนสาธารณะและลานกีฬา แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานส่งเสริมการกีฬา
งานกิจกรรมและนันทนาการ
 
งานสวนสาธารณะและการกีฬา    
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวรับผิดชอบเกี่ยวกับ กิจกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว