หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1137 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
ที่ ลบ 0023.3/ว 3824เรื่อง การจัดทำสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1144 เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1143 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขซพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 9 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1135 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของจังหวัดลพบุรี [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
เรื่อง การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและถอดบทเรียน ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบจัดการน้ำฯ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 100 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10