หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4701 ด่วนที่สุด เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4700 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4669 ด่วนที่สุด เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1423 เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1422 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1415 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการฯ [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
 
ที่ ลบ 0023.3 ว 1412 เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1411 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1370 ด่วนที่สุด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 86 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4504 ด่วนที่สุด เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4503 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4502 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฯ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1361 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนฯ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1360 เรื่อง ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 20 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1357 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1348 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4454 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1339 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10