:: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ::
arrow mini รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini หลักเกณฑ์ บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน บรรจุแต่งตั้ง รับโอนย้าย การโอน ย้ายโอน  [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]