วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวโชคสมร จิระออน หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ ราย