วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดย นายพะเยาว์ ชะเอมจันทร์ ส. อบต. หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องสาริกา และ อสม. หมู่ที่ ๕ ร่วมลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ ราย เพื่อส่งแบบขอรับการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค /และขอรับเงินช่วยเหลือ ไปยัง พมจ. ลพบุรี และเพื่อเป็นข้อมูลให้ อบต. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลำดับต่อไป