วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดย นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายก อบต. ช่องสาริกา และ นายดนุนัย บุญเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ร่วมลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๕ ราย เพื่อส่งแบบขอรับการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค และขอรับเงินช่วยเหลือ ไปยัง พมจ. ลพบุรี และเพื่อเป็นข้อมูลให้ อบต. ดำเนินการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลำดับต่อไป