วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ ณ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสระบุรี – หล่มสักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖