วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้พบปะ ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้สูงอายุกับชุมชน นอกจากนี้ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาได้นำด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์ในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี