วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นางสาวชุติมนฑณ์ ผ่องผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นางสาวนภัสนันท์ ชอบคุย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมสำรวจเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ มีครัวเรือนได้รับความเสียหายจำนวน ๑๘ ครัวเรือน