วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมสำรวจเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เหตุเกิดเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และหมู่ที่ ๗ มีครัวเรือนได้รับความเสียหายจำนวน ๔๖ ครัวเรือน