วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด และห้องคลัง มอบเช็คช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลช่องสาริกา จากเหตุที่เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ,วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๕๓ ราย จึงรายงานมาเพื่อทราบค่ะ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860