วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายก อบต. นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายก อบต. น.ส.นภัสนันท์ ชอบคุย รองปลัด อบต. และน.ส.นิตยา อินธานุภาพ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖