วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) กระทรวงมหาดไทย นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมกิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตาม ในการนี้นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายประสาน เอมวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 12 ได้อธิบายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
และขยายผลสู่โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยคนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกไม้ผล/ผักสวนครัว และช่วยกันดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน