องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้ดำเนินการปลูกพื้นผักสวนครัว โครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566” โดยกำหนดกิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
     1.กิจกรรมที่ 1 “สมุนไพรท้องถิ่นเรา” ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 (เตรียมพื้นที่ปลูก)
     2.กิจกรรมที่ 2 “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” ภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ปลูกพืชสมุนไพร)
     3.กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า”ภายในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 66 (แหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สมุนไพร)
     4.กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” (ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น”)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 4 (ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น”) โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน