วันที่ 1 กันยายน 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ /นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ /นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ /นายพะเยาว์ ชะเอมจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 /นางสาวนภัสนันท์ ชอบคุย รองปลัด อบต.ฯ /นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2566 โดยกองสวัสดิการและสังคมได้ให้บริการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดดำรงบุล หมู่ที่ 5 โดยมีผู้สูงอายุ ในหมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 205 ราย ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัด ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเจ้าหน้าที่จากกองคลัง รับบริการเก็บค่าถังขยะ