วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่องสาริกา และ อสม. ได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำการฉีดพ่นหมอกควันเคมี (ตามรอบการควบคุมโรค) เพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา