วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกอบต.ช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกอบต. น.ส.นภัสนันท์ ชอบคุย รองปลัดอบต. นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานุการนายก นายวินัย ไตรอุดม ส.อบต.ม.13 น.ส.นิตยา อินธานุภาพ ผอ.กองสาธารณสุขฯ น.ส.ศรีรัตน์ เอี่ยมเวช นักวิชาการสุขาภิบาลฯ พร้อมด้วย คณะทำงานชุมชนสัมพันธ์เครือเบทาโกร นำโดย นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการกำจัดขยะแบบครบวงจรและนำมาปรับใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่อไป