วันที่ 13 กันยายน 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกอบต.ช่องสาริกา นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกอบต. นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกอบต.นางชุติมณฑ์ ผ่องผล เลขานุการนายก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจ บ.ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566