วันที่ 19 ตุลาคม 66 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้มอบหมายให้นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายก อบต.ช่องสาริกา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมประชุมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรทำพืชไร่ หมู่ที่ 8 ต.ช่องสาริกา โดยมีผู้เข้าร่วมคือนายชูชีพ ใจสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และนายวิเชียร มุ่งหมาย ส.อบต. หมู่ที่ 8 พร้อมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่ หมู่ที่ 8 ผลการประชาคมกลุ่มเกษตรกรฯเสนอโครงการจัดซื้อปุ๋ย และเมล็ดพันธ์