วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860