ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
 
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จัดโครงการกีฬาปฐมวัยเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนูๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ประกาศ/ระเบียบ