:: รายงานผลการปฏิับัติงานประจำปี ::
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860