:: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ::
arrow3 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่งมอบหมายงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ไฟล์แนบicon pdf]