:: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ::
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัลการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสียงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ไฟล์แนบicon pdf]