อบต.01

สภาพทั่วไป
ตำบลช่องสาริกา เป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอพัฒนานิคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๘๑.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๗๒๕ ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ตำบลช่องสาริกา อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ: มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

จำนวนประชากร

♦ จำนวนประชากรในตำบลช่องสาริกา ทั้งหมด ๙,๘๒๘ คน
♦ แยกเป็นชาย จำนวน ๔,๗๑๑ คน
♦ แยกเป็นหญิง จำนวน ๕,๑๑๗ คน
♦ จำนวนครัวเรือน ๕,๘๓๘ ครัวเรือน
♦ ความหน้าแน่นเฉลี่ย ๙๙.๐๖ คน/ตารางกิโลเมตร

ภาพภูมิประเทศ

img23

เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสาริกาพัฒนา 518 567 1,085 987
2 บ้านด่านกระเบา 130 148 278 109
3 บ้นน้ำซับ 128 170 298 103
4 บ้านโคกสะอาด 248 276 524 310
5 บ้านหลุบเลา 1,064 1,183 2,247 1,970
6 บ้านตอยาง 529 577 1106 399
7 บ้านซับตะเคียน 441 506 947 379
8 บ้านหนองโพธิ์ 383 426 809 557
9 บ้านปากช่องสาริกา 184 205 389 153
10 บ้านคลองตะเคียน 332 367 699 237
11 บ้านห้วยสงบ 140 149 289 127
12 บ้านช่องสาริกา 386 424 810 450
13 บ้านถ้ำบ่อทอง 438 452 890 407
รวม 4,921 5,450 10,371 6,188

                                                                                                                       *ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาชีพในตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประชากรร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชไร่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟักทอง อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม ไก่

อ้อย.png เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860