สารบัญ

อํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๖๒)

พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)

          มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

          ๑. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

          ๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

          ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

          ๗. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

          ๑. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

          ๒. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          ๓. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

          ๔. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

          ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          ๗. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

          ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

          10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          12. การท่องเที่ยว

          13. การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

          พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด ให้ อบต.มี อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

          ๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          ๒. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา

          ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          ๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

          ๕. การสาธารณูปการ

          ๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          ๗. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ๙. การจัดการศึกษา

          ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          ๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          ๑๓. การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          ๑๔. การส่งเสริมกีฬา

          ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          ๑๘. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

          ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          ๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

          ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

          ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ

          ๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๒๕. การผังเมือง

          ๒๖. การข่นส่ง และการวิศวกรรมจราจร

          ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          ๒๘. การควบคุมอาคาร

          ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

          ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          ๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกําหนด อบต.มีความสําคัญอย่างไร

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860