สภาพสังคม
ชาวบ้านในตำบลช่องสาริกา มีความเป็นอยู่กันแบบสังคมชนบท อยู่อาศัยร่วมกันเหมือนเครือญาติ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลช่องสาริกา มีวัดอยู่ในพื้นที่ จำนวน ๑๗ แห่ง ดังนี้
๑.วัดบัวขาวศิริไชโย (หมู่ ๑)
๒.วัดราษฎร์มงคล (หมู่ ๑)
๓.วัดเมตตาธรรม (หมู่ ๑)
๔.วัดด่านกระเบา (หมู่ ๒)
๕.วัดโคกสะอาด (หมู่ ๔)
๖.วัดดำรงบุล (หมู่ ๕)
๗.วัดมณีศรีโสภณ (หมู่ ๗)
๘.วัดหนองโพธิ์ (หมู่ ๘)
๙. วัดช่องสาริกา (หมู่ ๙)
๑๐.วัดช่องสาริกาใน (หมู่ ๑๒)
๑๑.วัดสวรรค์คูหา (หมู่ ๑๓)
๑๒.วัดเทพชัยมงคล (หมู่ ๔)
๑๓.วัดราษฎร์สามัคคี (หมู๋ ๖)
๑๔.วัดสว่างอารมณ์ (หมู่ ๗)
๑๕.วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ (หมู่ ๘)
๑๖.วัดอินทราราม (หมู่ ๑๐)
๑๗.วัดถ้ำบ่อทอง (หมู่ ๑๓)

DSC 0698

 DSC 0680

 

 

สำนักสงฆ์ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑.สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ (หมู่ ๑๓)
๒.สำนักสงฆ์ถ้ำมโนรัตน์ (หมู่ ๑๓)

ศาสนา
ประชาชนตำบลช่องสาริกา นับถือ ศาสนาพุทธ

 

การศึกษาในตำบล
โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๔ แห่ง
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนช่องสาริกา
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดำรงบุล
๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองโพธิ์
๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ

 ศูนย์เด็กเล็ก

 

img14

 

 

 

 

 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง
๑.โรงเรียนวัดดำรงบุล
๒.โรงเรียนช่องสาริกา
๓.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๔.โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
๕.โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ

 

 

 

 img22

 

การสาธารณสุข
เขตพื้นที่ตำบลช่องสาริกามีหน่วยบริการสาธารณสุขบริการชุมขน จำนวน ๑ แห่ง
หน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒

อนามัย

ความปลอดภัย ในตำบล
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ อบต.ช่องสาริกา
- ศูนย์บริการประชาชน (ตู้ยามตำรวจ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง

img18

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860