สารบัญ

img03

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แนวทางพัฒนา

     - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
     - สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
       และบุรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและประชาชน
     - การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     - ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบุคมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค
     - ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
     - จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
     - พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
- สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

 

 

 

 img21

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการท่องเที่ยว
แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
- พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

img18
แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-สร้างจิตสำจึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 แหล่งน้ำ01  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางพัฒนา
- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ

เจาะบ่อ01เจาะบ่อ02

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางพัฒนา
     - พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอำนาจหน้าที่
     - ปรับปรุงสำนักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ
     - จัดระบบการบริการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
     - พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน

 img19