สารบัญ

img03

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แนวทางพัฒนา

     - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
     - สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
       และบุรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและประชาชน
     - การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     - ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบุคมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค
     - ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
     - จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
     - พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

                         แนวทางการพัฒนา
                         - สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
                         - การบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

 
10.พนักงานขยะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการท่องเที่ยว
                         แนวทางพัฒนา
                         - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
                         - พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
                         แนวทางพัฒนา
                         - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
                         - ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                         - ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                         - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
                         - การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                       แนวทางพัฒนา
                       - ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                       - สร้างจิตสำจึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน
                       - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยimg18

 แหล่งน้ำ01  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

                         แนวทางพัฒนา
                         - จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                         - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ

เจาะบ่อ01เจาะบ่อ02

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

                        แนวทางพัฒนา
                        - พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอำนาจหน้าที่
                        - ปรับปรุงสำนักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ
                        - จัดระบบการบริการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
                        - พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน

 img19

 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860