14.ป้ายสมาชิก
         
   Moo 03  
     
  นายวิรัตน์  คีรีรัตน์
ประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
 
         
Moo 07   1.นายณรงค์ ผดุงผล
     
นางกัญจะนา  แสงแดง
รองประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
  นายนายณรงค์  ผดุงผล
เลขาประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
         
Moo 01 Moo 02   Moo 04
นางรัตนา เฉลยวาเรศ
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 1
นางสมจิตต์  สิงห์นิกร
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 2
  นางสาววนิดา  เชียงศรี
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 4
นายพเยาว์  ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 5 
         
Moo 06 Moo 08   Moo 09 Moo 10
นายเจริญ  หอมหวล
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 6
นายวิเชียร  มุ่งหมาย
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 8
  นายปกรณ์  เกตุพันธุ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 9
 นายสมวงษ์  ใจสุวรรณ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 10
         
Moo 11 Moo 12   Moo 13  
 นายดนุนัย  บุญเพ็ง
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 11
 นายประสาน  เอมวงษ์
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 12
   นายวินัย  ไตรอุดม
สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 13
 
Group members

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860