10.ป้ายการศึกษา
  vacant  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
  vacant  
   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
     
1.นภัสภร บ่อทรัพย์ 2.ภคมน จุลสวัสดิ์ 3.นุชนาถ ศรีภูมิ
นางสาวนภัสกร  บ่อทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภคมน  จุลสวัสดิ์
ครู (คศ.2)
นางสาวนุชนาถ  ศรีภูมิ
ครู (คศ.1)
 
 
พนักงานจ้าง
 
6.พิพัฒน์ อรัญ 4.นาตยา คำดี 5.วันทนีย์ อรรถศุภผล
นายพิพัฒน์  อรัญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนาตยา  คำดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววันทนีย์  อรรถศุภผล
พนักงานจ้างทั่วไป
8.สุกันยา เพศสุวรรณ 7.ปัทมาพร มุลิกะพันธ์ 9.ผกามาศ คำผลึก
นางสาวสุกันยา  เพศสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปัทมาพร  มุลิกะพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุกันยา  เพศสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
10.นภาภรณ์ ใจแคล้ว 11.เมริษา สังขบุญชู  
นางนภาภรณ์  ใจแคล้ว
ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวเมริษา  สังขบุญชู
ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860