9.ป้ายสาธารณสุข
     
  1.นิตยา อินธานุภาพ  
  นางสาวนิตยา  อินธานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
vacant   vacant
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
   
2.สุวภัทร เจนชัด 3.ศรีรัน์ เอี่ยวเวช 4.ณัฐกฤตา จินดาวงศ์ vacant
นางสาวสุวภัทร  เจนชัด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวศรีรัตน์  เอี่ยมเวช
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวณัฐกฤตา  จินดาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
       
พนักงานจ้าง
 
5.ชัยนาถ จินดารัตน์ 6.ปฏิภาณ ละน้อย 7.สุทธินีย์ ชัชวาล  
นายชัยนาถ  จินดารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายปฏิภาณ  ละน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุทธินีย์  ชัชวาล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
       
8.พนักงานขยะ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860