หัวหน้าส่วนราชการ
     
  vacant  
  นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
089-963-4924
 
     
  2.นภัสนันท์ ชอบคุย  
  นางสาวนภัสนันท์  ชอบคุย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
089-081-7117
 
     
3.แก้วจำเรียง จิระออน 1.นิตยา อินธานุภาพ vacant
นางสาวแก้วจำเรียง  จิระออน
หัวหน้าสำนักปลัด
094-348-0750
นางสาวนิตยา  อินธานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-853-7969
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
vacant vacant vacant
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860