หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

สสส. ตำบลช่องสาริกา
 
ตำบลสุขภาวะตำบลช่องสาริกา (สสส.)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตำบลช่องสาริกา ก่อตั้งมาแล้วประมาณ ๗๐ ปี สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ถ้ำ และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้าง เก้ง กวาง เป็นต้น มีการสัญจรโดยใช้ทางเกวียนและการเดินเท้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ดังนั้นประชากรที่อพยพมาจับจองพื้นที่ทำกินจึงประกอบอาชีพทำไร่ ข้าวโพด ละหุ่ง ถั่วลิสง ต่อมาสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขึน ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล จังลพบุรี และอำเภอพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โดยแยกตำบลต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอพระพุทธบาท เป็นที่ตั้งทำการนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดสรรที่ดินให้กับชาวสามล้อที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อลดความแออัดและไม่มีที่ดินทำกิน โดยจัดสรรเป็นแปลงแปลงละ ๒๕ ไร่ ต่อมาได้มีการซื้อขายบุกเบิกพื้นที่ และตั้งถิ่นฐานมาจนถึงปัจจุบันและได้ขยายอาณาเขตออกไปครอบคลุมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ตำบลช่องสาริกาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี มีเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ     ดังนี้  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีพื้นที่ ๘๑.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๗๒๕ ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในการปกครอง ๑๓ หมู่บ้าน ๓,๗๐๒ ครัวเรือน มีประชากร จำนวน ๗,๗๓๔ คน เป็นชาย ๓,๗๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.36 เป็นหญิง ๓,๙๙๔ คน คิดเป็น ๕1.64  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร้อยละ  ๘๕.00  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟักทอง รองลงมาร้อยละ ๒๗.00 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ไก่ ตำบลช่องสาริกาเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลผลิตรวมให้แก่เกษตรกรสูงสุด คือ ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, ฟักทอง และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ถ้ำเอราวัณ ถ้ำพรหมสวัสดิ์ ทุ่งทานตะวัน เป็นต้น

โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมของตำบลช่องสาริกาจะเป็นพื้นที่ที่มีบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยลักษณะเด่นของตำบลช่องสาริกาในการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนกับบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ในลักษณะแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงรักษาไว้ด้วยวิถีชีวิตของชุมชน  จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีองค์กร หน่วยงานและบุคคลภายนอกให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนตำบลช่องสาริกาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตำบลช่องสาริกายังมีการทำงานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ ๓ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา องค์กรท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรภาคประชาชน (แกนนำกลุ่ม, แหล่งเรียนรู้) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในตำบล เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานภายนอกตำบล เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตำบลช่องสาริกามีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็น “กลไกขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ที่ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้

การเข้าสู่ระบบสุขภาวะจากระบบการจัดการตนเองของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้เข้าร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้สู่ตำบลสุขภาวะ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นแม่ข่ายในการดำเนินงานและได้ทำการสรุปบทเรียนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสามารถจัดการสุขภาวะได้ด้วยตนเอง จากการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่แม่ข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง ในระยะแรกของการดำเนินงานได้เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน แกนนำและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาเอง ให้มีความเข้าใจตรงกันและร่วมกันสานต่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการริเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์สุขภาวะของคนในตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล และวางแผนดำเนินการจัดทำวิจัยชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) และการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ทีมงานเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์สุขภาวะของคนในตำบลเพิ่มเติม นอกจากนี้ตำบลยังได้มีการเปิดศักยภาพตำบลโดยจัดให้มีการค้นหากลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทุนทางสังคมของตำบล และต่อมาได้มีการทบทวนข้อมูลชุมชนโดยใช้กระบวนการ RECAP เพิ่มเติมอีกด้วย จนกระทั่งสามารถถอดบทเรียนประสบการณ์ความสำเร็จโดยการจัดไว้เป็นระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งตำบล  ซึ่งจากผลการดำเนินงานโดยทีมงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้นำข้อมูลต่างๆ คืนสู่ชุมชนโดยใช้ “เวทีการประชุมประชาคม” โดยมี ชุมชน และภาคเอกชนเข้าร่วมกระบวนการ ทำให้ได้รู้ข้อมูลและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะใน ๔ มิติประกอบด้วย กาย จิตใจ ปัญญา สังคม อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีระบบฐานข้อมูลในเรื่องสุขภาวะ มีการจัดทำโครงการค้นหาทุนทางสังคมในพื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การจัดการตำบลสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งในระยะเวลาต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้รับการเชิญชวนจาก สสส. เพื่อเข้ารับการอบรมและประชุมเกี่ยวกับงานของ สสส. ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ในบทบาทของการเป็นเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาที่เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาวิถีชีวิตเดิมๆ ให้คงอยู่ มากกว่าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีกระบวนการสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรมชาติพันธุ์ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข มีการวางแผนบูรณาการงานขององค์กรกับภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้อย่างลงตัว สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานได้ โดยมีในการพัฒนาของตำบลช่องสาริกาเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนา และที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของตำบลจัดการตนเองแห่งนี้ก็ว่าได้ คือ การทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถือได้ว่าเป็น “กลยุทธ์” ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ท้องถิ่นประสบความสำเร็จ โดยที่ชุมชนเองรู้สึกว่าชุมชนได้รับผลประโยชน์ และไม่รู้สึกว่าถูกละเมิดเวลาในการดำเนินวิถีชีวิตของตนเอง อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ จึงเกิดกระบวนการท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมกันขจัดปัญหา ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามกระบวนการ PDCA คือ “เข้าถึง รู้จริง ส่งเสริม พัฒนา วิเคราะห์ และขยายผล”   ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำ และคนในชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานให้กระจายครอบคลุม ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนตำบลช่องสาริกาเกิดความรู้สึก “รัก เป็นเจ้าของ หวงแหนพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคงไว้สู่คนรุ่นหลัง” เพื่อเป็นกำลังให้ตำบลช่องสาริกา ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ต่อไป

ในฐานะของท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ภายหลังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และได้นำคณะทำงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒–๖ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน 2๐ คน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่การเป็น “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”โดยได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระบบการบริหารจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วม ระบบเกษตรปลอดภัย ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ระบบเศรษฐกิจ ได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และได้ศึกษาหลักการบริหารจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสู่ตำบลสุขภาวะ โดยได้เสนอภาพรวมของตำบลช่องสาริกาให้กับแกนนำและบุคลากร  เพื่อเตรียมชุมชนในการสร้างความพร้อมเพือการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตำบลสุขภาวะของตำบลช่องสาริกา ซึ่งเมื่อนำมาจัดหมวดหมู่ตามระบบการขับเคลื่อนงาน ได้ระบบการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งสิ้น ๖ ระบบ ๓5 แหล่งเรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

จากความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชน จำเป็นจะต้องมีฟันเฟืองที่มาจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกหรือกระบวนการขับเคลื่อนตำบลช่องสาริกาก้าวไปสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ โดยฟันเฟืองเหล่านี้ก็คือผู้นำ แกนนำ ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาเองที่ได้ผ่านประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย รวมถึงการเข้าร่วมเวทีต่างๆ ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นจนทำให้เกิดเป็น ๕ นักพัฒนาขึ้นในพื้นที่ของตำบลช่องสาริกา กล่าวคือ นักบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีบทบาทในการกำหนดแผนงาน โครงการ และผลักดันนโยบายให้เกิดผลในพื้นที่ นักจัดการ และนักจัดกระบวนการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมและขับเคลื่อนงาน รวมทั้งประสานงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและมีการบูรณาการงานภายในตำบลแบบมีส่วนร่วม นักจัดการข้อมูล คือ คณะทำงานด้านข้อมูลทั้งหมดของตำบลช่องสาริกา ได้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อสม. อผส. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นักวิชาการ คือ นักวิจัยชุมชนที่ผ่านการฝึกทักษะด้านการวิจัยชุมชนแบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (RECAP)  ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นักสื่อสาร คือ ผู้สามารถรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของตำบล และกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆในชุมชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ บุคลากรกลุ่มนี้ได้แก่ แกนนำชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ซึ่งทั้ง ๕ นักพัฒนา นี้ถือเป็นกำลังสำคัญหลักอันจะนำมาสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน ทั้งภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาและในพื้นที่ของตำบลเครือข่ายต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2558 เวลา 13.05 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 4948 ท่าน