หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล \\\"ประชาบดี\\\" ประจำปี 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่น
แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563
จำนวน 4 ประเภท คือ
- บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
- องค์กรที่ทำคุณประโยชน์
- สื่อสร้างสรรค์
- ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต
โดยบุคคล หรือองค์กรที่เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ
สามารถส่งประวัติและผลงาน จำนวน 2 เล่ม ถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณากลั่นกลองประวัติผลงาน และส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 11.13 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 68 ท่าน