หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่1) พ.ศ. 2563
โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่1) พ.ศ. 2563 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 13.26 น. โดย กองคลัง

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15.13 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 77 ท่าน