หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 

 
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  
 

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายพัลลภ   ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
*****************************
เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา, สมาชิกสภาองค์การ
          บริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  และผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64  ที่ผ่านมา  กระผม นายพัลลภ   ภัทรบดี  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  ลงวันที่  21  ธันวาคม พ.ศ.  2564
บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับ หน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา และ   ในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุ ไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย    ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้ท่านปลัด อบต. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และฉบับที่ 13  (พ.ศ.2566 – 2570)  ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เพื่อต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี   ธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนว   พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน การจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และเพิ่มในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ กระผมได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภา ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  ในโอกาสต่อไปตามลำดับดังนี้

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่ง เป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญ พร้อมทั้งสร้างเสริมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก     ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการบริการ    เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยชุมชน และเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย        การทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่               เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อครอบครัว ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนี้
2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะของ คนในชุมชน
2.2 ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ เข้าใจที่ถูกต้องเห็นแก่สถาบันครอบครัว
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
2.4 สนับสนุนกิจกรรมของผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี  อสม.  อปพร
2.5 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากชุมชน

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
           การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมี ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม โดยยึด หลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในการพัฒนาความรู้เด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

4. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
           ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา นอกจากจะทำให้ผู้ที่เล่นกีฬามีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเกิดขึ้นกับหมู่คณะด้วย  ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี  จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้
4.1 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาเพื่อให้ลูกหลานและประชาชน ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
4.3 จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และอนามัยที่ดีของชุมชน
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ทั้งในระบบหมู่บ้านและในระดับตำบล ตลอดทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่าง ๆ

5. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
       ดำเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุกการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ พัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารสาธารณสุข ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ ประชาชน
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5.3 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
5.4 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อ คนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
5.6 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5.7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก ๆ กลุ่มวัยด้านการสาธารณสุขโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดทั้งการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงวัยและบุคคลต่าง ๆ ที่มีภาวะพึ่งพิง บูรณาการทุกภาคส่วน ทำงานผ่านศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
5.8 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและนันทนาการด้วยกระบวนการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
5.9 ส่งเสริมการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือ เด็กอายุ 0 - 2 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียว  ไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีหน่วยงาน        ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปของประชารัฐ ที่จะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมลงทุน
5.10 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จัดงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า 100 % ให้สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มุ่งเน้นให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนด้วยชุมชนเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนทุก ๆ รูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  5.11 ส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจำเป็นของประชาชนตำบลช่องสาริกา โดยให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการต่อไป

6. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
          พื้นที่ตำบลช่องสาริกา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
6.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ให้มีความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของ กลุ่มอาชีพ
6.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
6.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการในพื้นที่
6.4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6.5 ส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค้นหาโอกาส / ทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตต่อไป

7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตำบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการบริการ ดังนี้
7.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยายเขตไฟฟ้าและ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
7.3 เส้นทางสัญจรในการคมนาคม สะดวกปลอดภัย  

8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
8.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน
8.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและการจัดมลภาวะ    ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
8.5 รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชนเอง / การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแบบตำบลตัวอย่างดีเด่นต้นแบบระดับประเทศ “โก่งธนูโมเดล” นำมาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาต่อไป
8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริม ลดรายจ่าย และสามารถขายผลผลิตได้โดยมีตลาดรองรับและเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ในการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือนด้วยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา และงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนงานการดำเนินการตามนโยบาย
1. พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน
2. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3. การศึกษา การสาธารณสุข
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยึดแผนพัฒนาตำบลห้าปีและแผนพัฒนาเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การดำ เนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 8 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกัน เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลช่องสาริกา และการดำเนินงานตามนโยบายที่ กระผมได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานและ การหนุนเสริมจากองค์กรภายนอกและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อ สภาฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลช่องสาริกา ด้านหลัก ๆ     8  ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหาร การพัฒนาตำบลช่องสาริกานั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุก ๆ ขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ตลอด 4 ปี ต่อไปนี้ ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ทุก ๆ ท่าน ด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุก ๆ คน ล้วนทำเพื่อชาวตำบลช่องสาริกา

กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหาพร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วตามประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไขและจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  โดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของตำบลช่องสาริกา รวมทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ


นายพัลลภ  ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 15.18 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X