หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบลช่องสาริกา  3 ส.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา  3 ส.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  29 ก.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Communjty Isolation   27 ก.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   #ประชาสัมพันธ์ อีก 5 วัน (30 มิถุนายน 2564) หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภดส.6)  26 มิ.ย. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรกรไทยสู้โควิด-19  16 มิ.ย. 2564 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA)  15 มิ.ย. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564  25 พ.ค. 2564 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  18 พ.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนราษฎรหมู่ที่ 8 เข้าร่วมการประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  18 พ.ค. 2564 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา  5 พ.ค. 2564 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา  3 พ.ค. 2564 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19  23 เม.ย. 2564 216
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว  19 เม.ย. 2564 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไม่ฉีด ไม่พ่น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19  19 เม.ย. 2564 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  19 เม.ย. 2564 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีนวัตกรรมไทย  19 เม.ย. 2564 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล  19 เม.ย. 2564 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563  9 มี.ค. 2564 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ  9 มี.ค. 2564 182
  (1)     2      3      4