หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
สภาพสังคม
 
 
ชาวบ้านในตำบลช่องสาริกา มีความเป็นอยู่กันแบบสังคมชนบท อยู่อาศัยร่วมกันเหมือนเครือญาติ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน
 
 
ตำบลช่องสาริกา มีวัดอยู่ในพื้นที่ จำนวน 17 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้

วัดบัวขาวศิริไชโย หมู่ที่ 1

วัดราษฎร์มงคล หมู่ที่ 1

วัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1

วัดด่านกระเบา หมู่ที่ 2

วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 4
 
 
วัดเทพชัยมงคล หมู่ที่ 4
วัดดำรงบุล หมู่ที่ 5
 
วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 6
วัดมณีศรีโสภณ หมู่ที่ 7
 
วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 7
วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8
 
วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
วัดช่องสาริกา หมู่ที่ 9
 
วัดอินทราราม หมู่ที่ 10
วัดช่องสาริกาใน หมู่ที่ 12
 
วัดถ้ำบ่อทอง หมู่ที่ 13
วัดสวรรค์คูหา หมู่ที่ 13
  สำนักสงฆ์      
 
สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์ถ้ำมโนรัตน์ หมู่ที่ 13
  ศาสนา      
 
ประชาชนตำบลช่องสาริกา นับถือ ศาสนาพุทธ      
 
โรงเรียนอนุบาล จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนช่องสาริกา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดำรงบุล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนวัดดำรงบุล

โรงเรียนช่องสาริกา

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ

ศูนย์บริการประชาชน (ตู้ยามตำรวจ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    จำนวน 1 แห่ง
 

เขตพื้นที่ตำบลช่องสาริกามีหน่วยบริการสาธารณสุข
  บริการชุมชน จำนวน 1 แห่ง

หน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา