หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิวัฒนา เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางพิมพ์ชนิสร เทียนสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)


นางสาวพนารัตน์ ป่านแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวนิตยา อินทานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม