หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
โทร : 036-705-060-11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-705-060-11


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-705-060-15


นายนิวัฒนา เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-705-060-13


นางพิมพ์ชนิสร เทียนสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร : 036-705-060-19


นางสาวพนารัตน์ ป่านแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 036-705-060-19


นางสาวนิตยา อินทานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 036-705-060-16