หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 
 


นางสาวนิตยา อินทานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ช่องสาริกา
 
สำนักปลัด
 


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวพิมพ์ลดา
นักทรัพยากรบุคคล


นายพิเศษมงคล จิระออน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายอภิวัฒน์ ธรรมมะ
นิติกร


นางสาวแก้วตา พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสายจิตต์ แก้วมณี
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายรัตนทพงษ์ เฉลยโพธิ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุริยา สังข์สว่าง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวภัณฑิลา ชาวไร่นา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)


นางสาวเทพี งามรูป
งานกิจการสภา


น.ส.เธียรธิดา หาญรักษ์คล้ายเพ็ง
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์


นายเอกลักษณ์ ราชวงษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายกัมพล ฉิมเจริญ
งานป้องกันฯ/งานดับเพลิง


นายพอเจตร์ เฉลยโอฐ
พนักงานขับรถ