หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวลัดดา พรหมจารี
นักทรัพยากรบุคคล


นายพิเศษมงคล จิระออน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายอภิวัฒน์ ธรรมมะ
นิติกร


นางสาวอารีรัตน์ แสนชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเทพี งามรูป
งานกิจการสภา


นางสาวอธิรินทร์ ชาวไร่นา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)


นายประมวล เปร่งปรั่ง
คนสวน


นางสาวรัชดาภรณ์ มงคล
ภารโรง