หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
 
 


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอัมพร กาเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาววรรณภา ศรีอำไพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวแก้วตา พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวอุทุมพร มุขพรหม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางพรรณา ศรีคันทา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


น.ส.กาญจนา สังข์สุดแท้
คนงานทั่วไป


นางสาวนิชนันท์ ไชยชนะ
คนงานทั่วไป


นางสาวกันติยา สังขบุญชู
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐวุฒิ สาคร
พนักงานจดมาตรน้ำ


นางสาววราภรณ์ พานทอง
งานจัดเก็บรายได้(ภาษี)