หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
 
 


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอัมพร กาเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาววรรณภา ศรีอำไพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอุทุมพร มุขพรหม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางพรรณา ศรีคันทา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี