หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 

 

จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในครัวเรือน

ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

ขยายจุดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

การเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค

ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชนทั่วไป

จัดให้มีสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็ก ประชาชน เยาวชน เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน
 

 

สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 

 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การอุดหนุน สนับสนุน งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
 
 


ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงภัยยาเสพติด และร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 

จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 


พัฒนาโครงสร้างการบริหารตามอำนาจหน้าที่

ปรับปรุงสำนักงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติราชการ

จัดระบบการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน