ท่านต้องการให้ อบต.ช่องสาริกา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการ ( 3 )
17.65%
ด้านการคมนาคม ( 3 )
17.65%
ด้านสาธารณูปโภค ( 9 )
52.94%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
5.88%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
5.88%